เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก Identification “ID” และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด


หมวดที่ 1 เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เงื่อนไขการใช้บริการนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมโมบาย เพื่อกำหนดข้อตกลงการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ซึ่งจะใช้บริการ Commercial Service ของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด   (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ บริษัท” )    (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ บริการ” )

ข้อ ผลบังคับของเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลง

การใช้บริการตามเงื่อนไขใช้บริการ
ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และหรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหลัง     การใช้บริการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้าม และการที่ท่านใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้แล้ว
2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ (Identification Access number) และเงื่อนไขใช้บริการเกมฉบับนี้ได้นำแสดงออนไลน์ไว้ในโฮมเพจ www.gg.in.th และบนแอปพลิเคชันเกมโมบาย ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ (Identification Access number) และเงื่อนไขใช้บริการเกมของสัญญาการใช้บริการเกมทางอินเตอร์เน็ต     หากผู้ใช้บริการ” ยอมรับ ”ต่อคำถาม” ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ (Identification Access number) และเงื่อนไขใช้บริการเกมนี้มีผลบังคับใช้
2.2 บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ (Identification Access number) และเงื่อนไขใช้บริการเกมได้ตามความเหมาะสมได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะและตรวจสอบเนื้อหาข้อ ตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้ในเกม ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศข้อตกลง

ข้อ ข้อตกลงอื่นๆ

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

หมวดที่ ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อ การขอใช้บริการและการอนุมัติ

การยอมรับตกลง ถือเป็นการเห็นพ้องกันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ใช้บริการและบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้ บริการ บริษัทจะให้สิทธิใช้บริการ จากการร่วมใช้อันเป็นสิทธิเล่นแก่ผู้ใช้บริการดังนี้
4.1 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในแบบเอกสารที่บริษัทกำหนดไว้ให้และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการ
4.2 ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกชื่อนามสกุลจริงและข้อมูลส่วนตัวของผู้ทดสอบตามความเป็นจริงหาก ผู้ใช้บริการ ไม่ได้แจ้งข้อมูลตามจริง ข้อตกลงกับ ผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยกเลิก
4.3 บริษัท จะไม่ยอมรับการขอใช้บริการที่เข้าข่ายข้อต่อไปนี้ และหากมีการตรวจสอบพบในภายหลัง บริษัท จะยกเลิกการอนุญาตสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4.3.1 ผู้ใช้บริการ มิได้กรอก email address จริงของตัวเอง
4.3.2 ผู้ใช้บริการ มีวัตถุประสงค์ขัดขืนกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่บังคับใช้โดยทั่วไป
4.3.3 ผู้ใช้บริการมีพฤติการณ์ที่ส่อจะละเมิดสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัท
4.3.4 บริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้บริการได้ด้วยเหตุผลภาระทางกฎหมายของ ผู้ใช้บริการ
4.3.5 ผู้ใช้บริการ ทำการชำระค่าบริการด้วยการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขโมยใช้ บัตรเครดิต, โทรศัพท์มือถือหรือธรรมดา, บัญชีธนาคารอื่นๆ ของผู้อื่น
4.3.6 ในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากใช้บริการทดสอบในประเทศอื่นๆ นอกเหนือราชอาณาจักรไทยตามข้อสัญญาผูกมัดกับองค์การที่ให้บริการทดสอบในต่าง ประเทศที่มีอยู่กับบริษัท หรือกรณีที่มีความจำเป็นตามภาวะการควบคุมดูแลบริการทดสอบอันมีแก่ผู้ทดสอบ ซึ่งเข้าเกมไปยังประเทศที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ
4.3.7 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ที่มิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้
4.3.8 ผู้ใช้บริการ นำภาพ เนื้อหา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฏหมายไทย โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
4.4 บริษัทฯอาจระงับ เลื่อน การอนุญาตจนกว่ากรณีดังต่อไปนี้คลี่คลาย
4.4.1 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบอันเนื่องมาจากอุปกรณ์หรือจำนวนคนไม่พอเพียงที่จะใช้บริการ
4.4.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการ จนเป็นอุปสรรค
4.4.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าบริการ

ข้อ บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

บริษัทจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ทดสอบของบริษัทตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทใช้แยกแยะ ผู้ใช้บริการ
5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น
5.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจ อันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ ผิดกฎหมาย หรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม    ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5.3 บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆกับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย ใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆทั้งสิ้น

ข้อ การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้บริการ เพื่ออธิบายการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทโดยละเอียด โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัท รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีของผู้ใช้บริการหรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการอย่างไร ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้คุณยินยอมให้บริษัท รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการเกม

ข้อ หน้าที่ของบริษัท

บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ตามเงื่อนไขการใช้บริการเกมที่ทำไว้กับผู้ใช้บริการในเงื่อนไขการใช้บริการเกมดังนี้
7.1 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเคร่งครัด
7.2 บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและสภาพความพร้อมต่างๆของบริการ ยกเว้นบางกรณีอย่างเช่น เหตุการณ์เลวร้ายเกิดตามธรรมชาติ เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีอื่นๆที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่สามารถทำตามที่ระบุได้
7.3 เพื่อให้ ผู้ใช้บริการ เข้ามาใช้บริการของบริษัทได้อย่างปลอดภัย    บริษัทจะต้องจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยไว้เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อ หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวาย และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ที่ได้ประกาศไว้ และ ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
8.1 ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
8.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท หรือผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวนั้น
8.3 ผู้ใช้บริการต้องมีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น   ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ลิขสิทธิ์ของบริษัท
8.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงของบริษัทและเงื่อนไขการใช้บริการเกม
8.5 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ
8.6 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.7 ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack
8.8 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้โปรแกรมโกง
8.9 ผู้ใช้บริการต้องไม่แลกเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเกม หรือไอดี Identification   “ID”   เป็นเงินจริงกับผู้อื่น
8.10 ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการให้บริการเกมของบริษัท หรือกระทำผิดข้อตกลงอื่นๆ
8.11 ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัท

หมวดที่ 4 การจำกัดการใช้บริการและการหยุดให้บริการ

ข้อ เนื้อหาการใช้บริการและการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ
** บริษัทจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูล วัตถุประกาศ และข้อมูลการเล่นของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ และผิดเงื่อนไขการใช้บริการเกม และกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ     **
9.1  บริษัทจะให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการเกมและกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ   เพื่อให้บริการเกมที่บริษัทได้รับสิทธิ์
9.2 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการเกม แพทซ์บักต่างๆหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารเกม ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกมได้เป็นครั้งๆไปทั้งโดยการ อัพเดทออนไลน์และออฟไลน์
9.3  บริษัท จะประกาศเงื่อนไขการใช้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเกมอย่างสม่ำเสมอ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับระบบเกม เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการเกม ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการใช้บริการเกม อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลเกม ผ่านทางเว็บไซต์ และทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ จะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการใช้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเกมบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะไม่รับผิดความเสียหายใดๆของ ผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการใช้บริการเกมและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเกมบนเว็บไซต์

ข้อ 10 เวลาใช้บริการและการหยุดให้บริการ
10.1 เวลาในการใช้บริการจะไม่มีวันหยุดทำการ ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ยกเว้นแต่ว่า บริษัทมีสิทธิหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เรื่องจำเป็นหรือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า
10.2 ในกรณีที่จำเป็นเป็นสำหรับการบริการจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบประจำ บริษัทจะตามเวลาตรวจเช็คประจำตามที่ระบุในเว็บไซต์
10.3  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯกับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไขสิ้นสุดลง หรือ ถูกยกเลิก รวมไปถึงหากเกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 11 ข้อจำกัดในการใช้บริการ
11.1 บริษัทมีสิทธิหรือระงับการบริการบางส่วนทั้งหมดได้โดย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น การเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดในการควบคุมเกม หรือมีกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หรือคาดได้ว่าจะเกิดเหตุนั้นๆ
11.2     บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงไอเทมต่างๆ ในเกมที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าไอเทมดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือเป็นไอเทมชนิดใดก็ตาม โดยบริษัทฯ เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน และไอเทม ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน และไอเทมในบัญชี ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
11.3 ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการ ตามข้อ 8 แล้วได้สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท โดยตั้งใจหรือจากข้อผิดพลาดก็ตาม บริษัทสามารถระงับการใช้บัญชีของ ผู้ใช้บริการ นั้นๆได้ โดยถาวรหรือโดยกำหนดระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ใช้บริการ ล่วงหน้า
11.4 เนื่องการใช้บริการบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้ใช้บริการ ด้วยกันภายในขอบข่ายการบริการ
11.5 กรณีที่ ผู้ใช้บริการ ทำการชำระค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าหรือขโมยใช้ บัตรเครดิต, โทรศัพท์มือถือหรือธรรมดาหรือผ่านทางบัญชีธนาคาร บริษัทจะสามารถจำกัดการใช้ บัญชีของ ผู้ใช้บริการ ได้
11.6 บริษัท สามารถระงับการใช้บัญชีของ ผู้ใช้บริการ ได้หากกรณีฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของ ผู้ใช้บริการ อันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่ 3 หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ ผู้ใช้บริการ อัน เนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านด้วยความสัพเพร่าในการดูแลของ ผู้ใช้บริการ เอง
11.7 บริษัท สามารถระงับการใช้งานบัญชี, ตัวละครข้อมูลทุกอย่างภายในเกมของผู้ใช้บริการ จากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของเกม
11.8 บริษัท เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในเกม เช่น ตัวละคร ไอเทมของ ผู้ใช้บริการ เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือวางแผนเกมบริษัท สามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
11.9 การปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการจะกระทำผ่านทางการร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 12 ระงับการใช้บริการ และ การสิ้นสุดสัญญา
12.1 บริษัทจะถือว่าข้อตกลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ Identification   “ID” และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัทกับ ผู้ใช้บริการ จะสิ้นสุด ถ้ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีในข้อที่ระบุใน ข้อ 12 ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ ลบข้อมูลบัญชีลูกค้าได้
12.1.1 บัญชีลูกค้าที่ไม่ได้ login เข้ามาติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน
12.1.2 กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจาก สถานการณ์สุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ร้ายแรงจากธรรมชาติ(มรสุม) และกฎหมายประเทศชาติ

ข้อ 13 การยกเว้นความรับผิด
13.1 บริษัท จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม เหตุการณ์ร้าย มรสุม หรือ กรณี ฉุกเฉินภายในชาติ
13.2 บริษัท จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับ หรือ ข้อบกพร่อง ในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ
13.3 บริษัทมีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า เช่น การจ่ายไฟ และ โทรคมนาคมหยุดบริการ หรือการให้บริการระบบไฟฟ้าและการสื่อสารเกิดขัดข้อง ไม่ปกติ
13.4 บริษัทยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็คและการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
13.5 บริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำกำไรตามที่ผู้ใช้บริการคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง
13.6 บริษัท จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ lag (การรับส่งข้อมูลระหว่างระบบและผู้ใช้บริการเล่นเกมล่าช้า) ที่ผู้ใช้บริการเรียกกัน (การสูญเสียอุปกรณ์ และ ค่าประสบการณ์) ซึ่งถือว่ามิใช่ความเสียหาย และ เป็นผลที่ไม่สามารถเป็นความเสียหายได้   ซึ่งอธิบายได้ชัดเจน
13.7 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ Identification   “ID” และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
13.8 บริษัท ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับบุคคลที่สาม แล้วบริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
13.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย บริษัท จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทอื่นๆ

หมวดที่ 5 GG Wallet
14.1 ผู้สมัคสมาชิก GG Passport ID จะได้รับบัญชี GG Wallet ซึ่งจะผูกติดกับสมาชิก GG Passport ID โดยอัตโนมัติทันที
14.2 GG Wallet มีไว้ใช้เก็บหน่วยเงินกลาง GG Coin, เงินที่เติมเข้ามาใน GG Wallet ถือว่าได้ใช้ซื้อสินค้า GG Coin ของ TDP แล้วและไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
14.3 GG Coin สามารถใช้ซื้อเกมส์ และ Application บนมือถือ หรือ Items ในเกมส์ที่เข้าร่วมรายการได้
14.4 ทางบริษัทจะขอเก็บค่าบริการ GG Wallet เป็นจำนวน 10 GG Coin ทุกเดือนหาก เข้าเงื่อนไขครบทุกข้อดังต่อไปนี้
14.4.1 มียอดน้อยกว่า (5,000) GG Coin
14.4.2 ไม่มีการใช้ GG Coin หรือเติม GG Coin มานานกว่า 6 เดือน

** ในกรณีที่ยอดคงเหลือเป็น 0 (ศูนย์) GG Coin หรือ หากมีการหักค่าบริการจนทำให้ยอดคงเหลือน้อยกว่า 0 (ศูนย์) GG Coin บริษัทจะระงับการคิดค่าบริการ GG Wallet และบริษัทจะไม่คิดค่าบริการ GG Wallet ย้อนหลังเมื่อผู้ใช้บริการได้เติม GG Coin เข้า GG Wallet ในอนาคต

หมวดที่ การใช้บังคับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหมายเลขบริการ Identification   “ID” และเงื่อนไขการใช้บริการเกมภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
ข้อ 15 การเริ่มบังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการนี้
ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และได้อ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การใช้บริการซึ่งบันทึกไว้ข้างต้นและเข้าใจ ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ดังกล่าวทุกประการ และผู้ลงทะเบียนเห็นด้วยกับเงื่อนไขแต่ละข้อ ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การใช้บริการ นี้ รวมถึงยอมรับ ตกลง ให้ความยินยอม กับของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การใช้บริการฉบับนี้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ถูกต้องทุกประการ

Share this